KLASTER FOR AFRICA

Navigation

for-africa-570x350-300x184

Strona www: www.forafrica.pl

Facebook: www.facebook.com/klasterforafrica

Klaster „For Africa” zrzesza podmioty gospodarcze, uczelnie wyższe, instytuty badawcze, instytucje otoczenia biznesu, jednostki administracji państwowej i samorządowej działające na rzecz budowania sieci współpracy polsko-afrykańskiej.

Celem podstawowym Klastra „FOR AFRICA” jest rozbudowanie sieci współpracy pomiędzy członkami Klastra, dla zbudowania wielopłaszczyznowego partnerstwa polsko-afrykańskiego, w tym: zwiększenia polskiego eksportu, zarówno towarów i usług, jak i nowoczesnych, innowacyjnych technologii, a także transferu wiedzy oraz rozwijanie importu towarów z krajów afrykańskich, a także tworzenie wspólnych przedsięwzięć naukowych, kulturalnych i społecznych.

Cele szczegółowe:
1) Pomoc w realizacji i wspieranie wszelkich inicjatyw naukowych, rozwojowych i innych dotyczących współpracy polsko-afrykańskiej.
2) Generowanie i wdrażanie innowacyjnych rozwiązań wzmacniających konkurencyjność członków klastra.
3) Realizacja wszelkich inicjatyw zgłaszanych wspólnie poprzez grupy członków Klastra.
4) Rozwój współpracy pomiędzy uczestnikami Klastra.
5) Wymiana informacji oraz doświadczeń poprzez nawiązywanie współpracy z Klastrami działającymi w kraju i poza jego granicami.
6) Promocja Polski na rynkach afrykańskich.
7) Propagowanie afrykańskich towarów na rynku polskim.
8) Pomoc w pozyskaniu oraz negocjacji kontraktów zagranicznych dla Członków Klastra.
9) Udział w tworzeniu szerokorozumianych biznesowych mechanizmów partnerskich (lokalnych, regionalnych, ponadregionalnych, trans granicznych i międzynarodowych).
10) Budowanie płaszczyzn komunikacyjnych ułatwiających zrozumienie występujących różnice kulturowych.
11) Rozwinięcie współpracy z placówkami dyplomatycznymi i wykorzystanie ich potencjału dla budowania relacji pomiędzy członkami Klastra a ich afrykańskimi partnerami.
12) Pomoc w pokryciu kosztów tych przedsięwzięć z zewnętrznych źródeł finansowania.

Realizacja powyższych celów będzie odbywała się m.in. poprzez:
1) Wspieranie nowych przedsiębiorstw wchodzących na rynki afrykańskie, w zakresie informowania oraz wymiany doświadczeń na temat :
• spedycji, ceł, obowiązującego prawa,
• prawidłowych zachowań biznesowych, z uwzględnieniem istniejących różnic kulturowych.
2) Organizacja wymiany studentów przy współpracy z uczelniami.
3) Organizacja „staży pracowniczych” w polskich firmach.
4) Pomoc w zdobywaniu kontaktów handlowych na rynkach afrykańskich oraz na terenie Polski.
5) Organizowanie misji gospodarczych.
6) Przyjmowanie delegacji krajów afrykańskich w Polsce.
7) Promocja polskich towarów i usług na rynkach afrykańskich.
8) Promocję towarów pochodzących z krajów Afryki na rynku polskim.
9) Utrzymywanie kontaktów z krajowymi i międzynarodowymi organizacjami badawczymi oraz biznesowymi.
10) Realizacja wspólnych projektów badawczych.
11) Realizacja wspólnych projektów z zakresu innowacyjnych technologii.
12) Wsparcie kobiet i dzieci oraz osób starszych w Afryce.
13) Organizowanie imprez kulturalnych.

Kontakt:
Adriana Nurzyńska, e-mail: anurzynska.ada@gmail.com, tel.: +48 503 556 576