Rada klastra

Navigation

Honorowa Rada Klastra

prof. Jerzy Buzek

czytaj wiecej...

Przewodniczący Parlamentu Europejskiego w latach 2009–2012, premier rządu RP w latach 1997–2001, poseł na Sejm III kadencji. Naukowiec, profesor zwyczajny nauk technicznych. Od 2004 roku sprawuje mandat europosła oraz jest członkiem Komisji Spraw Zagranicznych i Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii.
Był sprawozdawcą w ramach Siódmego Programu Strukturalnego na rzecz Badań i Innowacji, a także sprawozdawcą Europejskiego Planu Strategicznego w zakresie Energii i Technologii. W latach 2004-2009 był członkiem Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii oraz Komisji Ochrony Środowiska, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Pracował w Stałej Delegacji Parlamentu Europejskiego w Komisji Współpracy Parlamentarnej UE-Ukraina oraz w Delegacji do spraw stosunków z państwami Azji Południowo-Wschodniej i Stowarzyszeniem Państw Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN). W 2004 roku został Wiceprzewodniczącym Europejskiego Forum Energetycznego. W okresie jego rządów Polska przystąpiła do NATO, prowadzono także negocjacje nad członkostwem w Unii Europejskiej. W 2010 roku został członkiem Komitetu Doradczego Europejskiej Sieci Pamięć i Solidarność. PAN – od 1963 w Komitecie Naukowym Instytutu Inżynierii Chemicznej, w latach 1982-1997 Sekretarz Naukowy a od 1997 roku dyrektor ds. naukowych. W latach 1992-1997 był w Międzynarodowej Agencji Energetycznej. Laureatem wielu nagród i wyróżnień. Uzyskał tytuł „Eurodeputowany 2006 w kategorii badania naukowe i technologie”. W 2009 r. został okrzyknięty Liderem Polskiego Biznesu. W 2012 roku został odznaczony przez Bronisława Komorowskiego Orderem Orła Białego.

Kazimierz Marcinkiewicz

czytaj więcej

Polityk, premier Polski w latach 2005-2006, wiceminister edukacji narodowej w rządzie Hanny Suchockiej w latach 1992–1993, minister skarbu państwa (p.o.) w 2006 roku, poseł na Sejm III, IV i V kadencji. W latach 1999–2000 był szefem Gabinetu Politycznego premiera Jerzego Buzka. Pełnił obowiązki prezydenta m.st. Warszawy w 2006 roku. Był także dyrektorem w Europejskim Banku Odbudowy i Rozwoju w Londynie w latach 2007-2008.
Ukończył studia z zakresu fizyki na Uniwersytecie Wrocławskim na Wydziale Matematyczno-Fizyczno-Chemicznym. W 1992 roku zdobył dyplom studiów podyplomowych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Na Uniwersytecie Szczecińskim rozpoczął studia doktoranckie. Ukończył również szkolenia w Studium Fundacji Boscha (struktura i funkcjonowanie szkolnictwa wyższego w Niemczech) oraz Centrum Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie. Od stycznia 2007 roku był doradcą p.o. prezesa banku PKO BP Sławomira Skrzypka. W 2007 roku rozpoczął pracę w EBOiR, gdzie zasiadał w Radzie Dyrektorów jako reprezentant Polski. Od 2008 roku pracował w Goldman Sachs Group Incorporated, jednym z największych banków inwestycyjnych na świecie. W lutym 2013 roku został współzałożycielem Think tank Instytut Myśli Państwowej. W 2007 roku władze Francji przyznały mu order Legii Honorowej.

Janusz Tomaszewski

czytaj więcej...

Polityk, działacz związkowy, były Wicepremier i Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji w rządzie Jerzego Buzka.
Od 1980 r. związany z „Solidarnością”. Od 1995 roku był wiceprzewodniczącym Komisji Krajowej związku odpowiedzialnym za kontakty z partiami politycznymi. Przed wyborami w 1997 r. był wiceprzewodniczącym związku. Współtworzył Akcję Wyborczą Solidarność (AWS), odpowiadał za finanse podczas kampanii parlamentarnej. W rządzie Jerzego Buzka pełnił funkcję wicepremiera, ministra spraw wewnętrznych i administracji. W styczniu 1999 r. został sekretarzem generalnym Ruchu Społecznego AWS. W 2001 r. odszedł z RS AWS, współtworzył nowy komitet wyborczy pod nazwą Forum Obywatelskie Chrześcijańska Demokracja. Po ostatnich wyborach parlamentarnych został doradcą rektora ds. promocji w Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi.

Janusz Reiter

czytaj więcej...

Ambasador RP w Niemczech w latach 1990–1995 i Ambasador RP w USA w latach 2005–2007. Przewodniczący Rady Fundacji Centrum Stosunków Międzynarodowych.
Studiował germanistykę na Uniwersytecie Warszawskim. W 1977 roku rozpoczął pracę jako dziennikarz. Jako ambasador Polski w Republice Federalnej Niemiec był aktywnie zaangażowany w proces przebudowy stosunków polsko-niemieckich. W 1996 roku założył Centrum Stosunków Międzynarodowych, niezależny think tank poświęcony polityce zagranicznej i bezpieczeństwa, był jego Prezesem do 2005 roku. W 2005 roku został mianowany ambasadorem Polski w Stanach Zjednoczonych. W 2008 roku został Specjalnym Wysłannikiem do spraw zmian klimatu i w tej roli uczestniczył w przygotowaniach do konferencji klimatycznych w Poznaniu i Kopenhadze. Był też Wiceprezesem Presspublica Sp. z o.o. Od 2010 roku do kwietnia 2013 roku ponownie był Prezesem Centrum Stosunków Międzynarodowych. Jest autorem i współautorem wielu publikacji książkowych i prasowych. Publikował m.in. w „Frankfurter Allgemeine Zeitung“, „Weltwoche“, „Washington Post“, „Wall Street Journal“, „Die Zeit“, a także w polskiej prasie. Otrzymał liczne nagrody i wyróżnienia, m.in. Wielki Krzyż Zasługi z Gwiazdą i Wstęgą Republiki Federalnej Niemiec, nagrodę Uniwersytetu Europejskiego Viadrina, honorowy tytuł College of the Atlantic w USA.

dr Jacek Janiszewski

czytaj więcej...

Minister rolnictwa i rozwoju wsi w rządzie Premiera Jerzego Buzka w latach 1997-1999, Sekretarz Stanu – kierownik resortu rolnictwa i gospodarki żywnościowej w rządzie Hanny Suchockiej w 1993 r., poseł na Sejm III kadencji. Założyciel i Przewodniczący Rady Programowej Stowarzyszenia „Integracja i Współpraca”.
Po zakończeniu pracy w parlamencie zajął się działalnością doradczą (doradzał przedsiębiorstwom prywatnym), obronił pracę doktorską na temat zjawisk socjologicznych na wsi w kontekście integracji Polski z Unią Europejską. Prowadzi wykłady na uczelniach wyższych, m.in. w Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy. Ukończył studia na Wydziale Zootechniki Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy. Następnie uzyskał stopień doktora nauk humanistycznych w dziedzinie socjologii. Od 1992 należał do Stronnictwa Ludowo-Chrześcijańskiego: od 1994 był wiceprezesem zarządu wojewódzkiego w Szczecinie i członkiem zarządu krajowego SLCh. W 1997 przystąpił do Stronnictwa Konserwatywno-Ludowego, w latach 1997-1998 pełniąc funkcję prezesa tej partii, następnie do 04.2000 przewodniczącego rady politycznej, a do 03.2001 wiceprezesa. Był w PPChD. Działał w Stronnictwie Konserwatywno-Ludowym – Ruchu Nowej Polski oraz w Partii Centrum. W latach 1985–1989 pracował w Kombinacie PGR Goleniów: od 1985 do 1986 jako zootechnik, a od 1986 do 1989 jako kierownik Gospodarstwa Rolnego w Bogusławiu. W latach 1989–1990 był zastępcą dyrektora Kombinatu PGR Wapnica. Od 1990 był dyrektorem Wydziału Rolnictwa w Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie, od 1992 do 1995 dyrektorem oddziału Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa w tym mieście. W 2011 roku odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Jan Król

czytaj więce...

Poseł na Sejm RP X, I, II i III kadencji, wicemarszałek Sejmu III kadencji. Od 2002 roku zajmuje się doradztwem gospodarczym oraz działalnością społeczną. Obecnie m. in. wiceprzewodniczący rady nadzorczej Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, członek rady nadzorczej Instytutu Lecha Wałęsy, rady głównej BCC i rady nadzorczej Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
W latach 1973-76 był kierownikiem Centralnego Ośrodka Szkolenia Kadr Stowarzyszenia PAX, następnie kierownikiem Wydziału Ekonomicznego i Oddziału Wojewódzkiego w Krakowie (do 1981 r.). W latach 1982-83 był głównym specjalistą ds. ekonomicznych w „INCO-Veritas” w Krakowie, później zastępcą dyrektora Przedsiębiorstwa Zagranicznego „Remo” w Warszawie (do 1986 r.). W latach 1986-90 był zastępcą dyrektora w Przedsiębiorstwie Zagranicznym „ROVAN”. W 1990 r. objął funkcję zastępcy pełnomocnika rządu ds. reformy samorządu terytorialnego. W latach 1989-90 należał do NSZZ „S”. W latach 1984-88 był członkiem Klubu Myśli Politycznej „Dziekania”. Współzałożyciel Unii Demokratycznej. W latach 1994-95 i od 1998 r. był członkiem Rady Krajowej Unii Wolności, a od 1998 r. członkiem Prezydium tego gremium. Jest posłem od 1989 r. Podczas I i II kadencji Sejmu był wiceprzewodniczącym Komisji Transportu i Łączności, Handlu i Usług. W 1993 r. został wiceprzewodniczącym Klubu Parlamentarnego UD, a od 1994 r. UW (do 1997). Ukończył Wydział Ekonomiki Produkcji Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie. Studiował też filozofię na Uniwersytecie Jagiellońskim. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim i Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Orderem Wielkiego Księcia Giedymina II klasy.

prof. Longin Pastusiak

czytaj więcej

Profesor zwyczajny nauk historycznych, amerykanista, politolog, polityk. W latach 1991–2001 poseł na Sejm I, II i III kadencji, w latach 2001–2005 senator i marszałek Senatu V kadencji. W latach 1997–2001 był wiceprzewodniczącym Komisji Spraw Zagranicznych i przewodniczącym Stałej Delegacji Sejmu i Senatu do Zgromadzenia Unii Zachodnioeuropejskiej.
W 2000 został szefem Podkomisji ds. Stosunków Transatlantyckich w Zgromadzeniu Parlamentarnym NATO, a rok później wiceprzewodniczącym frakcji socjaldemokratycznej w Zgromadzeniu Parlamentarnym NATO. W latach 1963–1994 pracował w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych. Jest autorem licznych publikacji z zakresu historii Stanów Zjednoczonych oraz stosunków polsko-amerykańskich. Zajmował funkcję Prezesa „Towarzystwa Polska-Kanada”, Wiceprezesa Towarzystwa „Polska-Korea”, był członkiem Stowarzyszenia Euro-Atlantyckiego i Klubu Rzymskiego. Prowadził w TVP1 autorski program Anegdoty prezydenckie na temat amerykańskich przywódców, wydał również książkę pod tym samym tytułem. Jest autorem także publikacji Roosevelt a sprawa polska 1939–1945 wydanej w 1980 i wielokrotnie wznawianej. Ukończył studia magisterskie w Woodrow Wilson School of Foreign Affairs oraz University of Virginia w Charlottesville i Uniwersytecie Warszawskim. Doktoryzował się w American University w Waszyngtonie i przy KC PZPR w Warszawie, a habilitację zrobił w Instytucie Historii PAN.

prof. Henryk Skarżyński

czytaj więcej...

Profesor medycyny, światowej sławy otochirurg i specjalista z otorynolaryngologii, audiologii i foniatrii. Przewodniczący Komitetu Nauk Klinicznych PAN, pierwszy w historii pochodzący z Polski członek amerykańskiego towarzystwa otologów oraz CORLAS, POLITZER, ISA, IAO, EAONO, EFAS. . Największym osiągnięciem w działalności naukowej, klinicznej i dydaktycznej było przygotowanie koncepcji, wybudowanie i uruchomienie Światowego Centrum Słuchu w maju 2012 roku. Zainicjował i koordynował program „Wyrównywania szans dzieci z zaburzeniami komunikacyjnymi w krajach europejskich” – zagadnienia włączonego do priorytetu prezydencji Polski w UE. Główny inicjator przyjęcia w 2011 roku Europejskiego Konsensusu Naukowego w tym zakresie. Zwieńczeniem działań było przyjęcie w 2011 roku Konkluzji Rady UE nt. „Wczesnego wykrywania i leczenia zaburzeń komunikacyjnych u dzieci, z uwzględnieniem zastosowania narzędzi e-zdrowia i innowacyjnych rozwiązań”. Autor i współautor ponad 2500 krajowych i zagranicznych doniesień naukowych. Odznaczony przez Prezydenta RP Krzyżem Kawalerskim, Oficerskim i Komandorskim OOP oraz państwowymi odznaczeniami przyznanymi przez Króla Belgii, Prezydenta Gruzji i Ukrainy. Inicjator i organizator drugiego w Europie ośrodka „Cochlear Center” (1993r.), resortowego Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu (1996r.), Międzynarodowego Centrum Słuchu i Mowy (2003r.). Pierwszy w Polsce wszczepił implanty: ślimakowe, pniowe, ucha środkowego. Wprowadził kilkadziesiąt nowych rozwiązań klinicznych. W 2002 roku opracował po raz pierwszy w świecie program leczenia częściowej głuchoty u dorosłych, w 2004 roku zoperował pierwsze w świecie dziecko, tzw. „metoda Skarżyńskiego”.

dr Krzysztof Pawełowski

czytaj wiecej...

Prezydent Wyższej Szkoły Biznesu – National Louis University w Nowym Sączu od 2008 roku. Założyciel oraz od 1992 do 2007 roku rektor WSB – NLU w Nowym Sączu oraz od 1996 roku założyciel i do 2007 roku rektor Wyższej Szkoły Biznesu w Tarnowie.
Doktor nauk fizycznych. Od roku 2007 członek Rady Nadzorczej PEKAO S.A. oraz członek Panelu Głównego w Narodowym Programie Foresight. Członek Rady Dyrektorów Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności od roku 1999. Członek Loży Założycieli i przewodniczący Rady Organizatorów Business Centre Club od 1991 roku. W 1998-2001 członek Narodowego Komitetu d/s Integracji Europejskiej. W latach 1998-1999 członek Narodowej Rady Reformy Państwa. W latach 1995-1999 oraz 2002-2005 członek Zarządu Stowarzyszenia Edukacji Menedżerskiej FORUM. W latach 1993-1997 członek Prezydium Krajowej Izby Gospodarczej. Założyciel i przez 10 lat prezydent Sądecko-Podhalańskiej Izby Gospodarczej powstałej w 1990 roku. W latach 1969-1989 kierownik laboratorium badawczego w Sądeckich Zakładach Elektro-Węglowych. W latach 1989-1993 senator I i II kadencji RP.

Vladymir Kuzin

czytaj więcej

Biznesmen. Założyciel i Dyrektor Generalny przedsięwzięcia Platform of Business Integration z przedstawicielstwami w Warszawie i Sankt Petersburgu. Jeden z projektantów Parku Inwestycyjnego AGROGOROD Ługańsk na terytorium 125 ha, międzynarodowego programu realizowanego w obwodzie ługańskim na Ukrainie.
Kierownik programu Oświatowa Sieć „Euro Menedżer” stworzonego dla przygotowywania kadr administracyjnych i inżynierów do przedsięwzięć inwestycyjnych stworzonych na platformie struktur uniwersytetów polskich, ukraińskich i rosyjskich. Kierownik projektu „Organizacja polskich konsorcjów branżowych na Platformie Integrowania Biznesu dla udziału we wspólnych projektach na wschodnich rynkach”. Członek Komitetu Wschodniej Współpracy Polskiej Gospodarczej Izby. Posiada 20-letnie doświadczenie w przygotowywaniu i kierowaniu międzynarodowymi zespołami do rozwiązania złożonych zadań, ograniczonych w czasie i w warunkach zmiany sytuacji. Absolwent Inżynieryjnej Szkoły Wojskowej w Sankt Petersburgu i Moskiewskiego Wojennego Instytutu Języków Obcych. W roli dyrektora wykonawczego regionalnej Izby Handlowej Ukrainy i biznescoachera posiada 10-letnie doświadczenie w konsultowaniu MSP i biznesowej struktury w dziedzinie organizacji i kierowania przedsięwzięciami, opracowania i wdrożenia innowacyjnych projektów. Posiada 5-letnie doświadczenie w pracy w organach samorządu miejscowego w Komitecie Planowania Strategicznego. Koordynator międzynarodowej współpracy z organami samorządu amerykańskiego miasta Toledo w Stanie Ohio. Posiada 3-letnie doświadczenie w pracy w programie rządu polskiego „Platforma Komercjalizacji Nauki i Technologii”.

dr Andrzej Siemaszko

czytaj więcej...

Dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych Unii Europejskiej. Adiunkt w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk. Ekspert w Komitecie Programowym Regions of Knowledge and Research Potential.
Od 2003 roku uczestniczy w programowaniu i implementacji funduszy strukturalnych w Polsce. Doktor nauk technicznych. Jest autorem lub współautorem ponad 50 prac z dziedziny analizy i optymalizacji konstrukcji sprężysto-plastycznych poddanych obciążeniom zmiennym, analizy nośności granicznej i przystosowania, analizy i optymalizacji niezawodnościowej konstrukcji oraz metod numerycznych w mechanice. W latach 1991-94 pracował w projekcie europejskim Brite/Euram w Instituto Superior Tecnico w Lizbonie. Od 1995 roku przygotował z sukcesem i uczestniczył w 30 projektach europejskich. Pełnił funkcję doradcy Ministra Nauki i Informatyzacji. Współautor książki „Jak zostać regionem wiedzy i innowacji”.

prof. Paweł Soroka

czytaj więcej...

Poeta, dziennikarz, politolog i animator kultury oraz działań gospodarczych. Uprawia twórczość poetycką, jest autorem kilku tomików wierszy. Przewodniczy Radzie Krajowej Robotniczych Stowarzyszeń Twórców Kultury, które działają w ponad 20 miastach w różnych regionach Polski. W 1993 roku był jednym z założycieli Polskiego Lobby Przemysłowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego, którego jest koordynatorem. Członek Zarządu Głównego Towarzystwa Wiedzy Obronnej, wiceprezes Zarządu Oddziału Warszawskiego Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa (TNOiK) oraz członek Krajowej Rady Lotnictwa i Rady Budowy Okrętów.
W latach 2003-2005 koordynował prace Konwersatorium „O lepszą Polskę”, które opracowało „Raport o stanie państwa i sposobach jego naprawy”, wydany w 2005 r., a w 2010 roku opracowało Raport „Przyczyny i konsekwencje globalnego kryzysu finansowo-gospodarczego i jego przejawy w Polsce”, wydany w 2011 roku. Był redaktorem opracowanego wraz z Zespołem Raportu Polskiego Lobby Przemysłowego pt. „Straty w potencjale polskiego przemysłu i jego ułomna transformacja po 1989 roku. Wizja nowoczesnej reindustrializacji Polski”, wydanego w 2012 roku. Jest profesorem nadzwyczajnym dwóch uczelni: Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach i Warszawskiej Szkoły Zarządzania – Szkoły Wyższej. Jest także członkiem Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej, redaktorem naczelnym pisma Robotniczych Stowarzyszeń Twórców Kultury „Własnym głosem”, autorem ponad 250 artykułów o tematyce społeczno-ekonomicznej i kulturalnej.

prof. dr hab. inż. Andrzej Janicki

czytaj więcej...

Pracownik naukowy, specjalista z zakresu informatyki, telekomunikacji i badań operacyjnych w dziedzinie obronności, gospodarki, ochrony zdrowia. Pułkownik w Siłach Powietrznych RP. Czynny Profesor, konsultant naukowy Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej. Społecznie przewodniczy Komisji Nauki i Postępu Technicznego Polskiego Lobby Przemysłowego. Współzałożyciel Pionu Automatyzacji Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych, Instytutu Maszyn Matematycznych, Zjednoczenia Przemysłu Automatyki. Twórca Katedry Technologii Społeczeństwa Informacyjnego na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym KUL, którą kierował przez pierwsze 5 lat jej istnienia. Aktualnie prowadzi badania naukowe: nad algorytmizacją procesów decyzyjnych w warunkach braku wiedzy a priori przy ostrych uwarunkowaniach czasowych w stresie oraz nad adaptacyjną syntezą struktury hierarchicznych systemów informacyjnych z bazami wiedzy i wspomaganiem decyzji na każdym poziomie funkcjonowania. Autor: ponad 90 artykułów naukowych w zakresie informatyki, badań operacyjnych i nauk systemowych; 10 patentów i zgłoszeń patentowych; 16 opracowań dla polskiego przemysłu i dla PAN. Członek Zespołu Doradczego Światowego Konsorcjum Internetowego 1997-2000 W3C; Projektu DIS-V4 „Internet w sprawach rządowych i samorządowych” lokalnego i regionalnego społeczeństwa informacyjnego krajów członkowskich Grupy V4 od 2004. Fundator i prezes Fundacji Alfa-Omega. Koordynator Konsorcjum Rozwoju systemów transakcyjnych „Polski e-Rynek”; Konsorcjum Zarządzania Wiedzą i Wspomagania Decyzji. Nagrody: Ministra Nauki Szkolnictwa Wyższego i Techniki; szereg wyróżnień resortowych i stowarzyszeniowych. Odznaczony kilkunastoma medalami i orderami, w tym Komandorskim OOP.

Zbigniew Niemczycki

czytaj więce...

Biznesmen. Założyciel Curtis Group, właściciel m.in. spółki produkującej farmaceutyki Curtis Healthcare w Poznaniu z rozbudowującą się obecnie jedną z najnowocześniejszych w Europie fabryką kapsułek żelatynowych, fabryki produkująca obudowy do telewizorów, których głównym odbiorcą jest koreański potentat LG, firmy White Eagle Aviation, polskiej linii lotniczej specjalizującej się w lotach czarterowych i usługach cargo, pierwszego w stolicy biurowca klasy A Curtis Plaza oraz luksusowego hotelu SPA Bryza w Juracie.
Aktywnie działa w środowisku polskich przedsiębiorców – jest Prezesem Zarządu Polskiej Rady Biznesu, zrzeszającej szefów i właścicieli największych polskich firm i Wiceprezesem Rady Głównej Business Center Club. Założyciel i prezes Fundacji „Polskie Orły”. Współorganizator corocznego pikniku lotniczego w Góraszce. Biznesu uczył się w USA u Beurta SerVaasa, właściciela firmy Curtis International. Sam w swojej karierze został nagrodzony m.in. tytułem Businessmena Roku oraz Lidera Polskiego Biznesu. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim i Krzyżem Komandorskim Orderu Św. Grzegorza z Gwiazdą II Klasy. Orderu Odrodzenia Polski. Jego pasją jest lotnictwo. Właściciel unikatowej kolekcji zabytkowych samolotów.

Rudolf Borusiewicz

czytaj więcej

Ekspert z zakresu zarządzania administracją publiczną, propagator idei samorządu terytorialnego oraz dążenia do społeczno-gospodarczego rozwoju polskich powiatów. Jako Dyrektor Biura Związku Powiatów Polskich podejmuje działania dotyczące wielu zadań i obowiązków samorządów powiatowych, osiągając bardzo wymierne efekty, przekładające się na usprawnienie funkcjonowania administracji publicznej w Polsce.
Długoletni Dyrektor Biura Związku Powiatów Polskich, Zastępca przewodniczącego Rady Narodowego Funduszu Zdrowia, Członek Zespołu ds. Społeczeństwa Informacyjnego Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, a w przeszłości m.in. Wiceprezydent Nowego Sącza oraz przewodniczący Zarządu Sądeckiej Miejskiej Strefy Usług Publicznych (pilotażowy powiat). Z wykształcenia ekonomista – absolwent kierunku cybernetyka i informatyka ekonomiczna na Akademii Ekonomicznej w Krakowie oraz podyplomowych studiów Akademii Gospodarki Przestrzennej w Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu i podyplomowych studiów Zarządzania Organizacjami Ochrony Zdrowia w Szkole Głównej Handlowej. Entuzjasta brydża, od 1973 r. członek Polskiego Związku Brydża Sportowego, aktualnie wiceprezes PZBS, absolwent podyplomowych studiów trenerskich w Akademii Wychowania Fizycznego w Gdańsku, trener II klasy państwowej, mistrz krajowy

Marzena Mażewksa

czytaj więcej...

Konsultant, trener, specjalistka z zakresu organizacji i zarządzania przedsiębiorczością, instrumentów wsparcia dla innowacji. Absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego i Wyższej Szkoły Biznesu i Administracji w Warszawie. Posiada dwudziestoletnie doświadczenie w doradztwie dla MSP oraz instytucji otoczenia biznesu w dziedzinie inkubacji przedsiębiorczości i innowacji, transferu technologii oraz rozwoju regionalnego. Wieloletni członek władz Stowarzyszenia Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce, od 2012 Prezes Zarządu SOOIPP.
W latach 1996–1998 ekspert Projektu Banku Światowego w zakresie rozwoju przedsiębiorczości w Polsce, a w latach 2000–2007, 2012 -2013 ekspert Programu Rozwoju Ekonomiki i Przedsiębiorczości Fundacji Open Society Institute w Nowym Jorku. Koordynatorka i współrealizatorka kilkudziesięciu krajowych i międzynarodowych projektów związanych z rozwojem sektora MSP i instytucji otoczenia biznesu. Posiada 20 lat doświadczeń w realizacji projektów badawczych oraz aplikacyjnych w dziedzinie inkubacji przedsiębiorczości i innowacji, transferu technologii oraz rozwoju regionalnego w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej, Azji Centralnej. Autorka i realizatorka kilkudziesięciu programów edukacyjnych dla przedsiębiorców i kadry ośrodków innowacji i przedsiębiorczości. Autorka i współautorka ponad 70 publikacji, analiz, ekspertyz i opracowań na temat przedsiębiorczości, tworzenia i zarządzania ośrodkami innowacji i przedsiębiorczości, ich strategii rozwoju, oraz rozwoju regionalnego.

prof. dr hab. inż. Wojciech Nowak

czytaj wiecej...

Dyrektor Centrum Energetyki AGH. W 1979 roku ukończył studia na Uniwersytecie Mariupolskim na Ukrainie. Swoją działalność naukową rozpoczął na Politechnice Częstochowskiej. Od 2000 roku był kierownikiem Katedry Ochrony Atmosfery na Wydziale Inżynierii i Ochrony Środowiska Politechniki Częstochowskiej. W latach 1987-89 asystent naukowy w Tokyo University, a 1991-1994 profesor w Nagoya University, Japonia. W PCz był Dziekanem Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska (1996-1997) i Wydziału Inżynierii i Ochrony Środowiska (2005-2012), do 2014 Prodziekan ds. Nauki na tym Wydziale, a obecnie pełni funkcję P.O. Dyrektora Centrum Energetyki AGH. Od 01.03.2014 profesor zwyczajny na Wydziale Energetyki i Paliw AGH.

dr hab. inż. Stanisław Nawrat

czytaj więcej

od 2004 do dnia dzisiejszego Profesor nadzwyczajny na Wydziale Górnictwa i Geoinżynierii Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Kierownik Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego AGH w Jastrzębiu Zdroju. Kolejne szczeble wykształcenia zdobywał właśnie na AGH w Krakowie. Inicjator projektu ogrzewania budynków metanem spod kopalni Moszczenica.

Marek Niemczyk

czytaj więcej...

Przedsiębiorca, współzałożyciel i inicjator, współwłaściciel i członek zarządów wielu podmiotów gospodarczych, w tym Republice Kolumbii.
Współzałożyciel i inicjator międzynarodowego klastra International Hydraulic and Engineering Cluster (IHEC). Prezes Zarządu Stowarzyszenia Podatników w Polsce. Radca Izby – Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach. Ekspert w Radzie Ekspertów w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej Oddział Zamiejscowy w Cieszynie.

Józef Tobola

czytaj więcej...

Obywatel Republiki Czeskiej polskiego pochodzenia. Inżynier, od 1998 roku związany jako doradca z czeskimi instytucjami rządowymi i pozarządowymi w transporcie, szczególnie dotyczącym śródlądowych dróg wodnych. Do 1993 roku pracował w górnictwie, w spółce OKD od podstawowych stanowisk i kierowniczych funkcji na kopalni aż do stanowiska głównego gazownika w kierownictwie spółki OKD. Od początku lat 90-tych jest przedsiębiorcą prywatnym, za pośrednictwem kilku firm pracuje na rzecz promocji polskich towarów i usług w Republice Czeskiej, między innymi polskich artykułów spożywczych, usług dla górnictwa i T.P Jest także prezesem zarządu czeskich spółek Euro-Ring Ostrava, TK Group, Spółdzielni Ludowej Dom Polski oraz członkiem rad nadzorczych kilku innych spółek i instytucji. W roku 1996 otrzymał nagrodę imienia Eugeniusza Kwiatkowskiego za osiągnięcia we współpracy gospodarczej między Macierzą a Polonią. Opracował merytorycznie materiały przed wizytą Prezydenta Republiki Czeskiej Miloša Zemana w maju 2013 w Warszawie, oraz przed wizytą Miloša Zemana w Strasburgu, gdzie po wystąpieniu prezydenta na forum plenarnym, był współorganizatorem wystawy o możliwości budowy połączenia żeglugowego Odra-Dunaj -Łaba . Wtedy też doszło do podpisania memorandum w tej sprawie. Pismo podpisało szereg polskich eurodeputowanych z różnych opcji politycznych, między innymi Prof. Buzek, Prof. Liberacki i szereg innych. W zeszłym roku Jósef Tobola był członkiem kilku delegacji czeskiego ministerstwa transportu na konferencjach Water Ways w Bydgoszczy, Kongresu Morskiego we Szczecinie i na rozmowach w MIR. Na przełomie września i października 2014 odbył się rejs badawczy ze Szczecina do Koźla, zorganizowany z inicjatywy Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Żeglugi Śródlądowej i Dróg Wodnych, w którym Josef Tobola uczestniczył jako reprezentant strony czeskiej. Członek projektu POLSKA 3.0

mgr inż. Stanisław Staniszewski

czytaj więcej...

ukończył studia na kierunku Budownictwo Wodno – Melioracyjne na Akademii Rolniczej we Wrocławiu. Członek Opolskiej Izby Inżynierów Budownictwa oraz Stowarzyszenia Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów. Posiada bogate doświadczenie, które zdobył m.in. w Iraku i na Ukrainie

prof. Jerzy Wolanin

czytaj więce...

Profesor w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie. Od 2006 roku Pełnomocnik Rektora – Komendanta ds. projektów badawczych i współpracy z zagranicą. Komendant-Rektor w latach 1992-2005, Prorektor ds. Naukowo-Dydaktycznych i Studenckich w latach 2008-2012. Był Z-cą Komendanta – Prorektor ds. Naukowych i Współpracy Z Zagranicą w latach 2005-2006. Z-ca Dyrektora ds. Naukowo-Badawczych – Centrum Naukowo Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej w Józefowie w latach 1986-1992.
W 2007 roku otrzymał nagrodę Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za całokształt dorobku naukowego. Był członkiem wielu rad, komisji i zespołów w Polsce, USA, Rosji, Czechach, m.in. przez 4 kadencje w Radzie Wydziału Strategiczno-Obronnego – Akademia Obrony Narodowej, w Radzie Naukowej Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej i w Sekcji Spalania Komitetu Termodynamiki i w Sekcji Spalania Polskiej Akademii Nauk. Uczestnik wielu projektów naukowo-badawczych związanych z zagrożeniem pożarowym. Na swoim koncie ma liczne publikacji, opracowania prac twórczych i kilka książek. Tytuł profesora uzyskał w Szkole Głównej Służby Pożarniczej, doktora w Wyższej Inżynierskiej Pożarniczo-Techniczna Szkoła w Moskwie, a magistra na Uniwersytecie Warszawskim – geofizyka – spec. fizyka atmosfery. Otrzymał także tytuł doktora honoris causa – Politechniki Wileńskiej im. Gedymina na Litwie.

prof. Aleksander Olejnik

czytaj więcej

Profesor Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. W latach 1993-2002 zastępca komendanta Wydziału Uzbrojenia i Lotnictwa ds. dydaktyczno-naukowych, a w latach 2002-2003 – zastępca Komendanta WAT ds. dydaktycznych oraz prorektor WAT ds. kształcenia. W latach 2003-2008 pełnił funkcję dziekana Wydziału Mechatroniki.
Jego działalność naukowa dotyczy zagadnień aerosprężystości układów powierzchniowych, budowy dyskretnych modeli dynamicznych samolotów i turbinowych silników lotniczych oraz problematyki z obszaru bezpieczeństwa statków powietrznych. Skupił wokół siebie grono młodych pracowników nauki i wraz z doktorantami oraz współpracownikami rozwija nowoczesne metody projektowania i eksploatacji statków powietrznych. Kilka ostatnich lat poświęcił problematyce inżynierii bezpieczeństwa technicznego, starając się z powodzeniem o utworzenie nowego kierunku studiów. Jest autorem monografii Aerosprężystość układów powierzchniowych oraz współautorem monografii Selected Problems of Nonlinear Dynamics in Aviation Engineering. Ponadto opublikował około 100 artykułów w periodykach naukowych oraz dwa skrypty akademickie dotyczące budowy statków powietrznych. Za działalność naukowo-dydaktyczną i organizacyjną został uhonorowany m.in.: Krzyżem Oficerskim i Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, tytułem Zasłużony Nauczyciel Akademicki WAT oraz 11 Nagrodami Rektora WAT.

dr inż. Stanisław M.Pietruszko

czytaj więcej...

Inżynier elektronik, doktor nauk technicznych, absolwent Politechniki Warszawskiej, nauczyciel akademicki PW, pracownik Instytutu Mikroelektroniki i Optoelektroniki, nazywany guru polskiej fotowoltaiki. Twórca i koordynator Centrum Fotowoltaiki na dachu i parterze Gmachu ElektrotechnikiPolitechniki Warszawskiej ukończonego w 2007 roku i inicjator budowy na uczelni laboratorium fotowoltaicznego. Prezes Polskiego Towarzystwa Fotowoltaiki oraz członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Energetyki Słonecznej – ISES. Sejmowy Ekspert w dziedzinie energii odnawialnej oraz Prezydent Oddziału Centralna Europa International Energy Fundation.
Zrealizował 20 projektów Unii Europejskiej oraz 15 grantów z KBN i MNiSW. Kierownik 52 projektów badawczych. Jest członkiem Komitetu Sterującego Europejskiej Technologicznej Platformy Fotowoltaicznej, odpowiedzialnym za sprawy edukacji akademickiej. W tym 21-osobowym zespole nakreśla kierunki rozwoju fotowoltaiki w UE i jest koordynatorem sieci fotowoltaiki w nowo przyjętych krajach. Całą swoją aktywność naukową, zawodową i społeczną poświecił fotowoltaice. Jego fascynacja fotowoltaiką ma swój początek w 1977 roku. Dzięki uzyskaniu stypendium poznał bliżej te zagadnienia będąc w Indiach. Stopień doktora, w oparciu o badania ogniw słonecznych, uzyskał w Bombaju w 1981 roku. Początkowo zajmował sie badaniami materiałów, a konkretnie właściwościami krzemu morficznego. W połowie lat 90. ukierunkował swoje zainteresowania na badanie systemów i modułów fotowoltaicznych.

dr Wiktor Patena

czytaj więcej

Rektor Wyższej Szkoły Biznesu – National-Louis University w Nowym Sączu. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego i The University of Hull (MBA), tytuł doktora nauk ekonomicznych uzyskał w 2005 roku w warszawskiej Akademii Finansów.
W WSB-NLU pracuje od roku 1997, kolejno jako asystent, adiunkt, kierownik Zakładu Finansów, prorektor i rektor. Poza macierzystą uczelnią wykładał także w wielu instytucjach naukowych za granicą, m.in. w Riga Stockholm School of Economics (Łotwa), Ecole de Management Leonard de Vinci (Paryż, Francja), Instituto Politecnico de Porto (Portugalia), University of Pecs (Węgry), Tietgen Business School (Odense, Dania). Obecnie prowadzi prace badawcze z zakresu wyceny przedsiębiorstw. Jest autorem monografii „W poszukiwaniu wartości przedsiębiorstwa” (Wolters Kluwer, Warszawa 2011), współautorem książki „Company Valuation – Value, Structure, Risk” (University of Applied Sciences, Hof 2008). Publikuje artykuły naukowe dotyczące dochodowych i porównawczych metod wyceny oraz opcji realnych. Jest animatorem życia naukowego: był redaktorem naczelnym pisma „Management-Business-Innovation” i opiekunem naukowego studenckiego Koła Giełdowo Inwestycyjnego. Jest także praktykiem, był przewodniczącym Rady Nadzorczej NITROERG S.A., oraz członkiem zarządu tej spółki. W roku 2008 był ekspertem Ministerstwa Skarbu Państwa w zakresie analiz przedprywatyzacyjnych, od roku 2009 występuje często w roli doradcy prywatyzacyjnego, prowadzi działalność konsultingową, jest biegłym sądowym z zakresu wyceny przedsiębiorstw.

Włodzimierz Brodiuk

czytaj więcej...

Starosta Ostródzki i radny Rady Powiatu od 2006 roku. Radny Rady Miejskiej w Ostródzie w latach 1994 – 2006.
Jest absolwentem Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie. Był prywatnym przedsiębiorcą, między innymi współwłaścicielem Przedsiębiorstwa Wielobranżowego Brod-Wol oraz Przedsiębiorstwa Wielobranżowego Brod-Mar. W plebiscycie „Gazety Olsztyńskiej” i „Dziennika Elbląskiego” na Najpopularniejszego Samorządowca Województwa Warmińsko-Mazurskiego zajął III miejsce w kategorii „Starosta”. Powiat Ostródzki, pod kierownictwem starosty Włodzimierza Brodiuka uzyskał także III miejsce w Polsce w Rankingu Związku Powiatów Polskich. W 2013 roku przez kapitułę Polish Bussines Club uznany „Człowiekiem Roku”. W 2013 roku powołany do kapituły ogólnopolskiego konkursu „Modernizacja Roku”.

dr Michał Jasieński

czytaj więcje...

Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego i Harvard University (PhD). Od 2005 roku profesor nadzw. w WSB-NLU w Nowym Sączu, gdzie prowadzi wykłady w języku polskim lub angielskim z zarządzania innowacjami, zachowań organizacyjnych, teorii przywództwa oraz metod kreatywności i krytycznego myślenia.
W latach 2007-2009 dziekan wydziału w WSB-NLU. W latach 2010-2012 oraz 2012-2014 koordynuje projekty w ramach programu “Kreator Innowacyjności”. Założył Centrum Innowatyki WSB-NLU, zajmujące się szkoleniami i pracą badawczą w zakresie innowacyjności. Obecnie Centrum jest częścią konsorcjum w międzynarodowym projekcie badawczym nt. innowacji w ramach 7 Programu Ramowego UE. Autor kilkudziesięciu publikacji z dziedziny biologii, metodologii nauk ilościowych, dydaktyki oraz zarządzania wiedzą i innowatyki, publikowanych w wydawnictwach krajowych (Rzeczpospolita, Polityka, Znak, Gazeta Finansowa) i w światowej klasy pismach naukowych (Nature, PNAS USA, Scientometrics, The Scientist). Współzałożyciel i vice-prezes Fundacji “Salus Publica” na Rzecz Zdrowia Publicznego oraz członek zarządu “Kyoto-Kraków Foundation” przy Muzeum Manggha w Krakowie.

dr hab. Marta Gancarczyk

czytaj więcej...

Doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu i doktor habilitowany nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomii, pracownik Instytutu Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.
Badania, publikacje i konsulting koncentruje na publicznym wsparciu dla małych i średnich przedsiębiorstw (MSP), wzroście firmy, zarządzaniu konkurencyjnością MSP w klastrach i sieciach przedsiębiorstw, strategiach firm technologicznych oraz komercjalizacji innowacji. Kierownik i uczestnik projektów badawczych w kraju i za granicą (m.in. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego; University of Cambridge i klaster technologiczny Cambridge, Wielka Brytania; California State University, USA; Sasakawa Peace Foundation, Japonia; Cardiff University, Wielka Brytania). Redaktor tematyczny działu ‘Przedsiębiorczość’ pisma naukowego „Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation”.

dr inż. Monika Zajkowska

czytaj więcej...

Rektor Wyższej Hanzeatyckiej Szkoły Zarządzania w Słupsku. Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej i Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego oraz stypendystka MEN w Instytucie Reklamy i Badań Marketingowych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Wiedniu. W 2011 roku uzyskała tytuł doktora nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu uchwałą Rady Kolegium Zarządzania i Finansów, Szkoły Głównej Handlowej. Ponadto posiada dyplom ukończenia Podyplomowego Studium Menedżerskiego SGH oraz Studium Pedagogicznego SGH.
Autorka wielu publikacji zagranicznych poświęconych budowaniu konkurencyjności Małych i Średnich Przedsiębiorstw (MŚP), procesom klasteringu w Rejonie Morza Bałtyckiego, czynnikom wzrostu innowacyjności oraz wyzwaniom edukacji i kształcenia zawodowego w tym zakresie. Animatorka wielu inicjatyw klastrowych, Członek Pomorskiej Grupy Kompetencji Klastrowych, Grupy Kreatywna Kadra oraz Pomorskich Sieci Tematycznych ds. wysokiej jakości kształcenia zawodowego i ustawicznego oraz wysokiego poziomu zatrudnienia. Wiedzę praktyczną z obszaru zarządzania przedsiębiorstwem zdobyła jako wieloletni pracownik firm o zasięgu międzynarodowym, gdzie pełniła funkcję dyrektora marketingu oraz menedżera produktu. Uczestniczyła w programie Professional Diploma in Marketing The Chartered Institute of Marketing in London. Jest wykładowcą, trenerem biznesu i konsultantem w następujących obszarach: modele biznesowe, zarządzanie strategiczne, innowacje marketingowe, komunikacja w biznesie, badania rynkowe, umiejętności interpersonalne, Społeczna Odpowiedzialność Biznesu.

prof. Bohdan Żakiewicz

czytaj więcej...

Profesor. Ma za sobą 60 lat pracy zawodowej, naukowej, dydaktycznej i menadżerskiej w opracowywaniu nowych technologii w ramach specjalistycznych organizacji w Polsce, Anglii i Stanach Zjednoczonych, oraz ich wielkoprzemysłowym wdrażaniu w 29 kompleksach górniczo-przetwórczych w Europie, Ameryce, Meksyku, Kanadzie, Afryce, Bliskim Wschodzie i Chinach. Autor 348 międzynarodowych wynalazków i know-how dla paru dziedzin inżynierskich.
Twórca nowoczesnej dyscypliny, nazwanej Górnictwem Wiertniczym dla potrzeb wydobycia siarki, węgla, soli, uranu, ciężkich węglowodorów, gazów, bio-konwersji lignitów, ekstrakcji energii geotermicznej i geotermalnej, utylizacji CO2 dla celów Górnictwa Wiertniczego. Jego technologią wydobyto w świecie 190.000.000 siarki z 12 kopalń, w ciągu 45 lat, czyli 75% wydobycia siarki w Stanach w ciągu 100 lat. Podobnie przedstawiają się relacje z wydobywania innych kopalin i energii, opartych na jego technologiach. Prace badawczo-wdrożeniowe dla ekstrakcji energii geotermicznej rozwijane w ostatnich 30 latach, objęły zakres od zaprojektowania specjalistycznych instalacji wiertniczych do końcowych produktów przetworzonych minerałów i generacji taniej energii z węgla i z ciepła ascenzyjnego. Nagrodzony wieloma najwyższymi, międzynarodowymi, Diamentowymi Oscar’ami biznesu i technologii z nominacjami na Światowego Technologa Nr 1 za całokształt jego osiągnięć w realizacji projektów humanitarnych w górnictwie oraz projektów wysoce ekonomicznych w energetyce.

prof. Nina Siemieniuk

czytaj więcej...

Profesor Uniwersytetu w Białymstoku oraz Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Wykłada przedmioty ściśle związane z praktycznym wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi informatycznych, m.in. informatyczne systemy zarządzania i informatyzacja administracji.
Na studiach doktoranckich zajmuje się również tak złożonymi zagadnieniami jak technologie informacyjne, techniki komunikacji w organizacjach gospodarczych i analiza systemów informatycznych. Stopień doktora habilitowanego zdobyła za pracę dotyczącą zastosowania teorii chaosu do opisu polskiego rynku kapitałowego. W środowisku akademickim ma opinię nieprawdopodobnie pozytywnej, optymistycznej i zaangażowanej osoby, zawsze chętnej do pomocy, dysponującej ogromną wiedzą i doświadczeniem. Jako wykładowca stara się być profesjonalistą w swojej dziedzinie. U studentów ceni otwartość na nowości w dziedzinie nauki i dydaktyki.

dr Roman Szwed

czytaj więcej...

Prezes Zarządu spółki giełdowej Atende S.A (poprzednio ATM Systemy Informatyczne S.A.). Atende i jej poprzednikami kieruje nieprzerwanie od 1991 r. Kierował Ośrodkiem Komputerowym Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego i grantem, w ramach którego powstała infrastruktura teleinformatyczna, w oparciu o którą w sierpniu 1991 r. zespół pod jego kierownictwem dokonał historycznego podłączenia Polski do światowego Internetu. W 1976 ukończył Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, na którym w 1980 r. obronił doktorat z fizyki eksperymentalnej, a w 1990 r. habilitował się z fizyki wysokich energii. Ma na swoim koncie znaczący dorobek naukowy, w tym kilkadziesiąt publikacji z zakresu fizyki jądrowej wysokich energii. Jest laureatem wielu nagród rektorskich oraz nagrody Ministra Edukacji Narodowej. W 1991 r. zaczął kierować Działem Zawansowanych Systemów Komputerowych w ramach Przedsiębiorstwa Produkcyjnego ATM, który to dział od 1994 r. został wydzielony do osobnej spółki i stał się prekursorem późniejszej spółki komputerowej ATM S.A. W 2004 r. spółka zadebiutowała na GPW oferując zaawansowane technologicznie rozwiązania w zakresie usług telekomunikacyjnych i usług integracji systemowej W czasie swej kariery zawodowej został nagrodzony licznymi wyróżnieniami i nagrodami za swoją działalność, między innymi: wydawnictwo Manager Magazyn uhonorowało go tytułem Top Manager Roku 2006, a Świat Telekomunikacji nagrodą Złotej Anteny w kategorii Manager Roku 2007, został także nominowany do finału prestiżowego konkursu Przedsiębiorca Roku 2007 organizowanego przez Ernst & Young. W 2013 r. został odznaczony przez Prezydenta RP złotym krzyżem zasługi za działalność na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego.

dr inż. Bogdan Sedler

czytaj więcej...

Prezes Fundacji Naukowo-Technicznej „Gdańsk”. Zajmuje się projektami z zakresu energii ze źródeł odnawialnych.
Od początku kariery pracował naukowo w Instytucie Maszyn Przepływowych Polskiej Akademii Nauk i na Politechnice Gdańskiej a następnie pełnił funkcje kierownicze w przedsiębiorstwach. W 1980 roku na zaproszenie wyjechał na Zachód. W czasie pobytu w Niemczech i Republice Południowej Afryki, pracował jako wykładowca na Uniwersytecie w Stellenbosch RPA oraz jako Konsultant Międzynarodowej Akademii Zarządzania w Monachium. W ramach tej współpracy organizował praktyki w Bawarii dla przedstawicieli polskich władz samorządowych i instytucji zainteresowanych zagadnieniami organizacji, zarządzania i funkcjonowania administracji publicznej, gospodarczymi i problematyką europejską. Po powrocie do kraju w roku 1989, wraz z zespołem naukowców założył Fundację Naukowo – Techniczną „Gdańsk”, której celem jest unowocześnianie gospodarki poprzez postęp naukowo – techniczny i organizacyjny. W 1991 r. doc. Andrzej Januszajtis, Przewodniczący Rady Miasta Gdańska, powołał go na kierownika Zespołu Ekspertów pracujących nad Strategią Rozwoju Gdańska. W 1994 roku podjął się kierowania „Komitetem Rewaloryzacji Kaplicy Królewskiej w Gdańsku”, który w ciągu 7 lat działalności zdobył odpowiednie środki na przywróceniu świetności zabytkowi. Z ramienia Wojewody koordynował prace nad „Strategią Rozwoju Województwa Gdańskiego w latach 1997-1998. W latach 2003-2006 jako doradca Prezesa Zarządu KE. ENERGA utworzył również Centrum Badawczo-Rozwojowe ENERGA Sp. z o.o. (2006r.) Obecnie jest Członkiem Zarządu Bałtyckiego Klastra Ekoenergetycznego.

György Szügyi

czytaj więcej...

Publicysta naukowy i trener biznesowy, czynny uczestnik polityki klastrowej Węgier oraz Unii Europejskiej. Specjalista w szkoleniach menadżerskich.
Założyciel Euro Consulting Center Menedżer zajmujący się szkoleniami umiejętności, komunikacji, zarządzaniem czasem, technik negocjacji i budowania zespołów. Os 2010 roku związany z europejską polityką klastrową – głównie z zarządzaniem klastra oraz klastra federacyjnego. Uczestnik wielu szkoleń międzynarodowych. Tłumacz języka angielskiego. Posiada liczne certyfikaty, m.in. kreatywność w projektowaniu wydany przez Uniwersytet Wisconsin-Madison w Stanach Zjednoczonych w 1990 roku. W swojej prawie 35-letniej karierze György Szügyi zajmował się planowaniem strategicznym, marketingiem, synerią firm i klastrów, zarządzaniem kryzysowym, budowa i wydajność HRu. Absolwent Uniwersytetu Technicznego w Budapeszcie.

Krzysztof Łagoda

czytaj więcej...

Ekspert ds. bezpieczeństwa. Emerytowany starszy oficer Policji z ponad 30-letnim stażem pracy. Absolwent Uniwersytetu Śląskiego (Wydział Prawa i Administracji). Po ukończeniu w 1984 roku Wyższej Szkoły Oficerskiej w Szczytnie podjął służbę w Bielsku-Białej koordynując policjantów służb mundurowych. Od 1991 roku był policyjnym wykładowcą w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie, realizując zadania na poziomie wykonawczym i koordynacyjno-kierowniczym. Od 2008 roku jego aktywność na Uczelni była związana ze współpracą międzynarodową. Zajmował się organizowaniem i koordynacją działalności ukierunkowanej na współpracę z partnerami zagranicznymi, szczególnie o charakterze naukowym i dydaktycznym. Ściśle współpracował z wieloma partnerami zagranicznymi prowadzącymi Szkoły Policji, m.in. z Anglii, Austrii, Francji, Niemiec USA, Rosji, Ukrainy, Białorusi, Litwy oraz podmiotami organizującymi i koordynującymi międzynarodową edukację policjantów, m.in. CEPOL (Europejska Akademia Policyjna) i AEPC (Stowarzyszenie Europejskich Szkół Policji). Odbył szkolenia za granicą (Anglia, Francja, Niemcy, Litwa, Turcja) związane z problematyką edukacji policjantów, przeciw przestępczą w skali międzynarodowej (m.in. twinningowy kurs dla oficerów kontaktowych Policji dot. zwalczania transgranicznej przestępczości zorganizowanej) oraz w zakresie nowoczesnych metod kształcenia i funkcjonowaniem Policji. Współautor podręcznika dla policjantów w zakresie prowadzenia interwencji policyjnych, słownika interwencji policyjnych (4 języki), podręcznika dla pracowników ochrony (I i II stopień licencji) oraz innych opracowań związanych z bezpieczeństwem i porządkiem publicznym. Odznaczony medalami i odznakami resortowymi oraz Brązowym Krzyżem Zasługi.

Jerzy Hanus

czytaj więcej...

Biznesmen. Założyciel i Prezes spółki VEGACOM specjalizującej się w najnowocześniejszych technologiach teleinformatycznych i audio wizualnych. Firma stosująca innowacyjne rozwiązania technologiczne. W rankingu firm uznana, jako jedna z innowacyjnych na Podkarpaciu.
Aktywnie działa środowisku Podkarpackich oraz polskich przedsiębiorców. Jest Wiceprezesem pierwszego Klastra Medycznego „MedClaster” mającego siedzibę w Tarnowie. Aktywnie uczestniczy w działaniach Podkarpackiego Klastra Informatycznego oraz „Podkarpackiego Klastra Jakości Życia”. Jest również Wiceprezesem Zarządu Polskiej Akademii Zdrowia. Aktywnie uczestniczy w życiu sportowym Podkarpacia, jako oficjalny sponsor siatkarskiej drużyny ASSECO RESOVII, która jest aktualnym Mistrzem Polski. Jego pasją jest nurkowanie i filmowanie, wędkarstwo oraz sterowane modele latające.

Wojciech Materna

czytaj więcej...

Prezes Stowarzyszenia Informatyka Podkarpacka, koordynatora Klastra IT – Klaster Firm Informatycznych Polski Wschodniej. Prezes Zarządu firmy TOP S.A., od wielu lat przedsiębiorca w branży IT. Wiceprezes Zarządu Związku Pracodawców Klastry Polskie.